top of page
Beach

TREBALLA AMB NOSALTRES

BUSQUEM:

Gerent del Grup d´Acció Local de Pesca de Mallorca (GALP Mallorca)

DESCRIPCIÓ

El Gerent del Grup d´Acció Local de Pesca de Mallorca (GALP Mallorca) dirigeix l´entitat, coordina l´equip tècnic i administratiu i és el màxim responsable de dinamitzar el procés participatiu i aplicar l´Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu que s´aprovi en el marc del fons estructural FEMPA amb especial rellevància i fent incidència al sector pesquer i marítim de l'illa de Mallorca.

FUNCIONS
i.
Dirigir i coordinar lequip tècnic de lentitat.
ii.Dinamitzar i gestionar els expedients de subvencions en el marc
del Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura (FEMPA).
iii. Assolir els objectius marcats pel Consell Rector de lentitat.
iv.Dirigir lactivitat ordinària de lentitat.
v. Informar i donar assessorament tècnic a emprenedors, autònoms i empreses.
vi. Assessorar sobre les necessitats de finançament dels diferents projectes.
vii. Captar i canalitzar iniciatives de desenvolupament local susceptibles de ser percebudes pel FEMPA.
viii. Participar i supervisar el procés participatiu emmarcat al desenvolupament local participatiu.
ix.Estimular els col·lectius per a la realització de projectes conjunts.
x. Realitzar el seguiment i l'avaluació de l'Estratègia de
Desenvolupament Local Participatiu.
xi. Realitzar els projectes propis de lentitat.
xii. Altres relacionats amb el càrrec de Gerent i qualsevol derivat dels estatuts socials de lentitat.

JORNADA

35 hores setmanals / Horari flexible.

REQUISITS MÍNIMS OBLIGATORIS

Estudis universitaris de grau, diplomatura o llicenciatura III.

ALTRES REQUISITS

a. Disponibilitat de vehicle propi.
b. Disponibilitat per viatjar.
c. Flexibilitat horària.
d. Lloc de residència: Mallorca.

MÈRITS PONDERABLES

a. Estudis de grau i postgrau relacionats amb els àmbits de la biologia, ciències ambientals, ciències del mar, economia i empresa i dret.
b.Experiència laboral al sector pesquer i marítim.
c. Experiència de gestió en projectes i línies d'ajudes derivades dels fons estructurals europeus, amb un èmfasi especial en el FEP/FEMP/FEMPA.
d.Col·laboració amb OIGs en la preparació de documentació per a la gestió i el pagament d'ajudes.
e. Experiència en la preparació d'estratègies de desenvolupament local
participatiu i/o en la dinamització de col·lectius locals seguint el
sistema LEADER.
f. Nivell C1 de llengua catalana.
g.Nivell B2 de llengua anglesa.

PROCEDIMENT DE LES SOL·LICITUDS

a.Els candidats/es poden presentar les sol·licituds enviant el seu CV i una carta de presentació al correu galpmallorca@gmail.com fins al properdijous 13 de juliol.
b. Posteriorment, es contactarà amb els candidats per fer una entrevista personal.
c.La Comissió Avaluadora presentarà la seva proposta al Consell Rector i aquest ho ratificarà, si escau.

COMISSIÓ AVALUADORA DE LES CANDIDATURES

a. Estarà formada pels membres següents: president de l'entitat, el tresorer de l'entitat i 1 vocal a designació del Consell Rector.

bottom of page